+420 602 272 405

Pravidla zpracování a ochrany osobních údajů

Pomáhat a chránit

Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz! Údaje zpracováváme a chráníme v souladu s aktuálními předpisy GDPR. Sem jsme vám sepsali, co a jak děláme. Budete-li mít k ochraně vašich údajů kdykoliv jakoukoliv otázku, obraťte se na nás. Stejně tak se na nás obraťte v případě, že už nebudete chtít, abychom měli vaše údaje schované pod pokličkou. 

Prohlášení

Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Tyto Pravidla zpracování a ochrany osobních údajů vás informují o tom, jak společnosti Pronájem Klimentská s.r.o. a Lingua Global s.r.o. (dále „Správce údajů”) zpracovávají vaše osobní údaje a jak dále s vašimi osobními údaji nakládáme a chráníme je. Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy vás, pokud jste fyzickou osobou, a/nebo vašich zaměstnanců (dále jen „zákazník“). Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění a realizace rezervací místností, objednávek služeb, plnění smluv a zasílání sdělení s aktuálními informacemi, které se nás týkají. Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Pravidly zpracování a ochrany osobních údajů. Využíváním služeb a poskytnutím vašich osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o našem využívání vašich osobních údajů, jak je uvedeno v Pravidlech zpracování a ochrany osobních údajů.

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost Pronájem Klimentská s.r.o., se sídlem Klimentská 1443/50, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 276021, IČ: 06095411 a společnost Lingua Global s.r.o. (pro pronájmy kratší než 48 hodin, jak už víte z Našich společných pravidel), se sídlem Klimentská 1443/50, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 232063, IČ: 03497844. Kontaktní údaje obou společností, na kterých s námi můžete řešit vše týkající se ochrany osobních údajů, jsou - adresa: Klimentská 1443/50, 110 00 Praha 1; telefon: +420 774 456 633; email: chcisezeptat@pronajemklimentska.cz. Prosím, berte na vědomí, že tyto kontaktní údaje můžeme v budoucnosti měnit.

Kdy vaše osobní údaje zjišťujeme

Vaše osobní údaje zjišťujeme v těchto případech: objednáváte-li naše služby – tedy rezervujete si pronájem místnosti skrze formulář, vznášíte jakékoli dotazy a komentujete příspěvky, a dále pokud jste se přihlásili na našich webových stránkách k zasílání novinek (pokud jste k tomu dali souhlas) a v souvislosti s cookies a ostatními technologiemi.

Jaké osobní údaje od vás zjišťujeme

Pokud si u nás objednáváte pronájem, tak od vás zjišťujeme následující osobní informace: jméno a příjmení, telefonní číslo, emailovou adresu, fakturační adresu, IČ, DIČ a případně další účetní údaje (např. číslo bankovního účtu), další osobní data, která nám poskytnete dobrovolně a data o používání v souvislosti s cookies a ostatními technologiemi.

Proč potřebujeme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje potřebujeme k zajištění zpracování vašich objednávek, pro fakturaci, ke korespondenci s vámi, k tomu, abychom vám mohli poskytovat aktuální informace o nás (pokud jste si v samostatném prohlášení nezvolili možnost nebýt zahrnuti do takové komunikace), k reakci na vaše dotazy, ke sledování cílů uvedených pod cookies a ostatními technologiemi.

Jak vaše osobní údaje chraníme

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt, který nám poskytl osobní údaje. Současně také zohledňujeme a budeme zohledňovat stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení atd.

Komu vaše osobní údaje předáváme

Osobní údaje (popsané výše) sdílíme v rámci naší společnosti. Dále je můžeme sdílet se třetími stranami, které jsou našimi dodavateli (účetní firmy, firmy dodávající catering apod.). Jinak vaše osobní údaje sdělíme pouze orgánům veřejné moci a jiným subjektům, jestliže to vyžaduje platný právní předpis, nebo dalším subjektům v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti. Pro zasílání hromadné komunikace používáme platformu MailChimp, kde dodržujeme pokyny a zásady GDPR. Naše webová stránka www.pronajemklimentska.cz obsahuje odkazy na webové stránky vlastněné a provozované třetími stranami. Tyto webové stránky mají svá vlastní prohlášení ohledně ochrany osobních údajů, a proto vám doporučujeme, abyste si je přečetli. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost ani ručení za opatření na ochranu údajů webových stránek těchto třetích stran.

IP adresa, cookies a další technologie

Abychom pro vás mohli být co nejlepším partnerem, tak nám při poskytování našich služeb pomáhají soubory cookies. Když jste přišli poprvé na náš web, tak jste o tom byli informováni. Cookies mohou např. obsahovat informace o stránkách, které jste navštívili na naší webové stránce. Abychom mohli analyzovat úspěšnost našich marketingových kampaní, používáme také další technologie a možnosti sledování (jako např. Google Analytics). Používáme k tomu technologie třetích stran. Třetí strana může používat také informace o vašich návštěvách této a jiných webových stránek, aby mohla zdokonalovat své produkty a služby. Studujeme trendy návštěvnosti, protože pro vás chceme mít ten nejlepší web naplněný informacemi, které vás nejvíce zajímají. Proto zaznamenáváme informace, jako jsou IP adresy vaší sítě, které stránky jste navštívili, jak dlouho vaše návštěva trvala apod. Většina internetových prohlížečů vám umožňuje mazat cookies nebo dostat varování vždy předtím, než je soubor cookie uložen na vašem pevném disku. Další informace získáte v návodu k použití vašeho internetového prohlížeče nebo v jeho nápovědě.

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Pokud uplatníte jakékoliv vaše právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme vás písemnou (emailovou) komunikací o přijatém opatření nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s vaším požadavkem. Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, kontaktujte nás, prosím, na kontaktních údajích uvedených výše. Při uplatnění své žádosti budete požádáni o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste poskytli při poskytnutí souhlasu se zpracováním údajů. Poskytnutí takových informací je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek zaslán vámi. Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti. V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako Správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos (např. přenos vašich osobních údajů k jinému poskytovateli služeb), právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas, který jste nám poskytli. Podle platné právní úpravy máte právo na opravu vašich osobních údajů, které s námi sdílíte. Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abychom mohli udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, můžete nás požádat o aktualizaci vašich osobních údajů. Ověříme vaši identitu a vaše osobní údaje zaktualizujeme. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme (např. pro poskytování služeb, plnění smlouvy). Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas, nebo pokud to bude vyžadovat zákon. Vezměte, prosím, na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě vašeho dříve uděleného souhlasu. Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu). Pokud to budete požadovat, zašleme vaše osobní údaje třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve vaší žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný. Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu, případně pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Pokud se na naší straně neprokážou závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme osobní údaje dále zpracovávat. Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů (např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje), omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení) a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

Aktualizace

Průběžně můžeme Pravidla zpracování a ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Datum nejnovější aktualizace je na této stránce uvedeno, proto, prosím, navštivte toto prohlášení o ochraně osobních údajů pokaždé, než nám sdělíte své osobní informace. Jakékoliv změny Pravidel zpracování a ochrany osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Pravidel zpracování a ochrany osobních údajů. Aktuální Pravidla zpracování a ochrany osobních údajů jsou uvedeny na těchto internetových stránkách, tedy na odkazu: https://pronajemklimentska.cz/ochrana-osobnich-udaju/. Poslední aktualizace: 25.5.2018